آثار حذف چند صفر از پول ملی

حذف چند صفر از پول ملی در جهت تسهیل حسابداری و کاهش هزینه های ضرب پول و نگهداری آن کمک کننده است و امروز این دلایل، منطقی برای حذف چندصفر از پول ملی هستند.

اما واقعیت تلخ این تصمیم آن است که این رویکرد در راستای خالی کردن بار روانی تورمی در کشور است. پول ملی به دلیل ناتوانی دولت به شدت سقوط کرده است و جامعه آن را درک کرده است. شاید امروز سنگین ترین انتقادات به عملکرد دولت و مجلس همین تورم افسارگسیخته است و لذا در واقعیت، در طول این بحران چندساله در عمل برای خروج از این تنگنای بزرگ، ظرفیت های دولت و مجلس فعال نشد و لذا امروز با حذف چندصفر از پول ملی، در واقع نوعی فرار از پاسخگویی در عملکردها دیده می شود.

بنابراین این نوع رویکرد در واقع نوعی فرار از پاسخگویی در برابر کاهش ارزش پول ملی محسوب می گردد، نه آنکه حذف اسمی چندصفر از پول ملی، بخواهد معجزه ای در معادلات اقتصادی رخ دهد. به نظر می رسد فاجعه سقوط ارزش پول ملی، با این نوع رویکردهای مالی و سیاسی ترمیم نخواهد شد و گذر از شرایط بحران کنونی جز با تقوا، شجاعت، تخصص، و اعتماد به ظرفیت های داخلی مقدور نخواهد بود .

در حقیقت این نوع تصمیمات نمایشی در راستای شانه خالی کردن از بار مسئولیت عملکردی است و افکارعمومی برخلاف آنچه که تصور می شود هوشیار است. حذف چندصفر از پول ملی به دلیل ناتوانی و ناکارآمدی در مدیریت اقتصاد داخلی در حافظه تاریخی ملت ماندگار خواهد ماند.

پدافندغیرعامل بصیر