آغاز برداشت خیار از زمین بلااستفاده واحد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه در راستای بهره وری حداکثری از منابع خود و در جهت ساماندهی به درآمدهای غیرشهریه ای، زمین بلااستفاده واحد را به کشت خیار اختصاص داد. هرچند به دلیل بی توجهی تاسف بار دولت به تعیین نرخ تضمینی عادلانه برای تولیدات کشاورزان درآمد مورد انتظار  تحقق نمی یابد اما استفاده حداکثری از ظرفیت ها و منابع دانشگاه در اولویت فعالیت های واحد است و با بسترسازی مناسب نقشه راه قابل اتکا در جذب درآمدهای غیرشهریه ای برای واحد ترسیم گردیده است.