ساماندهی ساختمان تجاری، مسکونی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قروه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه به منظور استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های خود در راستای تحقق درآمدهای غیرشهریه ای، ساماندهی ساختمان تجاری، مسکونی متعلق به این واحد را در دستور کار قرار داده است که بزودی اتمام تعمیرات این ساختمان برای بهره برداری از آن به پایان خواهد رسید.

تمرکز بر درآمدهای غیرشهریه ای یکی از اولویت های تیم مدیریتی و پرسنلی این واحد آموزشی برای ارتقاء کمی و کیفی آموزش است که رشد ۳۶ برابری درآمدهای غیرشهریه ای گویای این تلاش هاست. با اتمام تعمیرات این ساختمان نه تنها ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد خواهد شد بلکه درآمدهای غیرشهریه ای دانشگاه را وارد فاز جدیدی خواهد کرد.