با فروپاشی آمریکا، تهدیدات آتی علیه ایران کجاست

آمریکا در حال فروپاشی است و ساختارهای قدرت جهانی او روز به روز ناکارآمدتر می شوند. سئوال اینجاست آیا با فروپاشی آمریکا، ایران اسلامی  دیگر دشمنی نخواهد داشت؟ ساختار نظام جهانی همواره ابرقدرت پرور است و با فروپاشی آمریکا، چین و روسیه این فرصت را پیدا خواهند کرد که جایگزین آمریکایی ها شوند و ابرقدرت ها برای منافع حداکثری خود هیچگاه دست از استعمار کشورهای دیگر برنخواهند داشت. بنابراین ایران اسلامی برای امنیت خود هیچ گاه نخواهد توانست به ابرقدرتی تکیه نماید و تنها راه برون رفت از خسارات ابرقدرت ها چه آمریکا یا در نبود آن روسیه و چین این است که ایران اسلامی قدرتمند شود تا معادلات بین المللی به نفع خود مدیریت نماید. باید توجه داشت که مشکل فعلی ایران، تاخیر در فروپاشی آمریکا نیست بلکه مشکل عدم استفاده از ظرفیت های داخلی و پذیرش ناکارآمدی هاست.

تا زمانی که نگاه به بیرون باشد، فرصت سوزی ها و خسارت ها همچنان باقی است و از دشمنی ابرقدرت ها، ملت بیشترین خسارت را تجربه خواهند کرد. ساقط کردن پهباد آمریکایی که افتخار تکنولوژی آمریکا محسوب می شود یعنی فروپاشی آمریکا نزدیک است و قدرت او در مقابل محور مقاومت، اثربخشی دیگر نخواهد داشت و به همین خاطر مجبور خواهد شد به درون مرزهای خود در آینده نه چندان دور بخزد و جایگاه ابرقدرتی را به کشوری دیگر بسپارد.

ایران اسلامی در این فضای متلاطم جنگ سرد بین ابرقدرت ها می تواند به تثبیت قدرت منطقه ای خود مبادرت نماید. اگر درهای مدیریتی بر روی جوانان مستعد به حاشیه کشیده شده باز گردد و بی کفایتی ها تحمل نگردد، قدرت ایران اسلامی در آینده تضمین می گردد و نباید فرض گردد تنها مشکل، فروپاشی آمریکاست چرا که با فروپاشی آمریکا چین یا روسیه چنین جایگاهی را تصاحب می نمایند. بنابراین چه آمریکا باشد چه نباشد، ایران اسلامی با استفاده از ظرفیت های عظیم داخلی باید قدرتمند گردد و به همین خاطر هرنوع نگاه به شرق یا غرب، محکوم خواهد بود و پیشرفت ایران اسلامی در عدم نگاه به بیرون است.

ساقط شدن پهباد آمریکایی تنها انهدام یک هواپیمای جاسوسی نیست بلکه شکست تکنولوژی نظامی آمریکا محسوب می گردد که در معنای خاص آن یعنی شکست نظامی آمریکا که حتی جرات اقدام متقابل از او سلب نموده است. توجیه های ابلهانه ترامپ در مورد چرایی عدم پاسخگویی به انهدام هواپیمای جاسوسی نشانه شکست کامل نظامی آمریکاست که برای همیشه آمریکا را منزوی خواهد کرد. نیش افعی بین الملل دیگر کشیده شده است و آمریکا سرنوشتی بهتر از شوروی نخواهد داشت. حمله غافلگیرانه نیروهای یمنی به نیروهای متجاوز و تصرف ده ها پایگاه نظامی آنان در خاک عربستان ظرف ۷۲ ساعت گذشته ضربه دیگر مقاومت بر پیکره پلید استکبار است که در آینده نزدیک به پیروزی بزرگ یمنی ها تبدیل خواهد شد. شاید دیگر وقت آن رسیده است که جامعه جهانی، ایران اسلامی را بعنوان قدرت نوظهور در منطقه بشناسد و به حقوق ایران احترام کامل بگذارد.

پدافند غیرعامل بصیر/ دکتر دهقانی