جهش تولید چگونه اتفاق خواهد افتاد؟

رهبر معظم انقلاب شعار سال ۱۳۹۹ را جهش تولید نامیدند و این در حالی است هر چند رهبری تلاش های انجام شده  در رسیدن به اهداف رونق را ستودند، ولی ایشان به صراحت بیان می کنند که کافی نبوده است. 

واقعیت امر این است ظرفیت های مدیریتی کشور اگر بخواهند با همین رویه به استقبال شعار سال جدید بروند، قطعا در بخش جهش تولید، موفقیت قابل لمسی شاهد نخواهیم بود، چرا که رویه فعلی در بخش رونق تولید، نتوانسته کارنامه قابل قبولی داشته باشد و بنابراین به نظر می رسد برخی از ساختارها و قوانین باید در مجلس جدید جزو فوریتی ترین فرایندهای تغییر باشند.

مجلس جدید وظیفه بسیار سنگینی که همان اصلاح ساختارها و قوانین است، برعهده دارد تا بتواند به سمت جهش، کشور خیز بردارد. بدون اصلاح ساختارهای معیوب و قوانین دست و پا گیر در سال ۱۳۹۹ عقب گرد تولید نیز می توانیم شاهد باشیم و لذا اگر چشم انداز مشخص و روشنی بر اساس واقعیات و پتانسیل ها طراحی نگردد، مردم درک روشنی از شعار سال نخواهند داشت. اصلاح قوانین توسط مجلس و شجاعت و تخصص در مدیریت اجرایی کشور و مبارزه شفاف با فساد در قوه قضاییه می تواند بخش بزرگی از ساختارهای جدید متناسب با جهش تولید را ایجاد نماید و در نهایت همراهی و فراخوانی بنیه خصوصی کشور لازم خواهد بود تا زنجیره های لازم در جهش اتفاق بیفتد.

نباید فراموش کرد که جهش یک فرایند فوریتی برای جبران کاستی ها و قصور است که نیازمند درک بالا و قدرت تخصص است که هرگونه سازش با ناکارآمدی را بر نمی تابد. 

اعتبار بخشی به ارزش پول ملی بخشی دیگر از فرایندهای ترمیمی است که زنجیره جهش را مصونیت می بخشد و باید در نظر داشت بدون ثبات معقول ارزش ریالی، اکثر تلاش ها به انحراف کشیده خواهد شد. فرهنگ حمایت از کالای ایرانی بخش دیگری از این زنجیره است که تا زمانی که تولیدکنندگان به استانداردهای کمی و کیفی قابل رقابت دسترسی نداشته باشند این فرهنگ جاری نخواهد شد.

جهش تولید نیازمند جهش تقاضا برای کالای ایرانی هست و تا زمانی که واردات به کشور با شرایط و ضوابط خاص مورد نظارت ویژه قرار نگیرد، بازارهای داخل در اختیار تولیدکنندگان قرار نخواهد داشت. بنیه علمی و فناوری کشور باید به سمت این زنجیره جهش تشویق گردند و این مقدور نخواهد بود مگر آنکه سیاست های روشن و عادلانه در دستور کار ویژه قرار گیرد.

رهبر معظم انقلاب با اشراف به نیازمندی های کشور، سالیانه چشم اندازهای کلی حرکت کشور را بیان می نمایند و در قالب شعار سال می گنجانند ولی اینکه از این شعارها قوای سه گانه فقط استفاده ابزاری نمایند نه تنها توجیح پذیر نیست، بلکه اعتماد عمومی نسبت به شعارهای سال را به شدت کاهش می دهد.

رونق تولید در سال گذشته آن چنان که در زندگی اکثر مردم لمس شود در واقعیت وجود نداشت و به همین خاطر رهبر انقلاب، موفقیت ده درصدی شعار رونق تولید به ظن خود بیان می نمایند که کاملا درست و صادقانه است، بنابراین این تلنگری برای خروج سریع از ندانم کاری ها و اتلاف سرمایه هاست و به نظر می رسد در شرایطی که مردم زیر فشارهای شدید معیشتی گرفتارند اگر رویه ها اصلاح نشود، چالش های شدیدتری در سال ۱۳۹۹ شاهد خواهیم بود.

مردم در شرایطی سال جدید را آغاز کرده اند که در محاصره جنگ بیولوژیک، محاصره اقتصادی و بی تدبیری های مختلف گرفتارند و چنین رویه ای نه تنها متناسب با گام دوم انقلاب نیست، بلکه با انباشت فرصت سوزی ها، بحران های پیچیده تر در آینده را رقم خواهد زد. باید با نوع اندیشی و ترسیم سیاست های راهبردی در چارچوب برنامه های ترسیمی رهبرمعظم انقلاب و انتظارات به حق ملت، به سمت تغییرات مثبت قابل لمس، ظرفیت ها فعال شوند و آگاه باشیم عمل گرایی راهکار اساسی احیای اعتماد عمومی است.

باید آگاه بود سیاست های جهش تولید، نیازمند ساختارهای سازگار است و این سیاست ها باید طراحی و تدوین شوند. جهش، میزان سازگاری فوری را می طلبد که با بروکراسی شدید کنونی مغایرت دارد. جهش نیازمند شجاعت، نوآوری، شناخت فرصت ها و تهدیدات و قدرت کنترلی بحران است. جهش با حداقل زمان، حداکثر بهره وری را ایجاد می نماید. جهش، فوریتی است و با حداکثر قدرت ایجاد می گردد. جهش چابک، قابل کنترل، میانبر و در صورت انحراف خاصیت خود ترمیمی را داراست و لذا ُسئوال اینجاست سیاست های فعلی قوای سه گانه در عرصه های مختلف  تا چه اندازه با مولفه های جهش تولید، مطابقت دارد؟ آیا در یک چشم انداز یکساله در بحث تولید می شود با همین رویه حرکت فعلی به اهداف و انتظارات آن رسید؟ اگر نیاز به تغییرات وسیع برای رسیدن به این چشم انداز احساس می شود آیا نباید بدون اتلاف وقت بصورت فوریتی ظرفیت ها را در همین ابتدای سال بسیج نمود؟ 

پدافندغیرعامل بصیر