سامانه رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات

سامانه مبدا در راستای دسترسی سریع به شکایات، انتقادات و پیشنهادات در سازمان مرکزی عملیاتی شده است و لذا برای جواب گیری سریع تر با حذف بروکراسی های زائد، متقاضیان می توانند به آن مراجعه نمایند و شکایات، انتقادات و پیشنهادات خود را مکتوب ارسال بفرمایند.

آدرس: http://Bazresicis.iau.ir