شعار محوری ایام الله دهه ی فجر 1399: انقلاب اسلامی، بالنده و مقتدر، چون کوه استوار عناوین ایام الله دهه ی فجر چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

شعار محوری ایام الله دهه ی فجر 1399: انقلاب اسلامی، بالنده و مقتدر، چون کوه استوار

عناوین ایام الله دهه ی فجر چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی