شهادت امام علی(ع)

درد امام شهید خود را چگونه دریافتی که کمترین آن ضربت شمشیر مفلس فرومایه است، علی (ع) بر نادانی ها و جهالت ها درد دارد که انسان محتاج را در غل و زنجیر شیطان به بند می کشد، علی(ع) بر اطعام یتیمان و گرسنگان درد دارد که مدعیان آزمند بر همنوع خود مقدر نمودند، علی(ع) بر اسارت عدالت در قدمگاه فتنه درد دارد … ، پس بنگر درد را چگونه می شناسی و بر کدامین درد امام خویش پریشان گشته ای.
پیام تسلیت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه فرا رسیدن شهادت امام علی(ع) را بر همه دانشجویان تسلیت عرض می نماید و جنبش دانشجویی را به واکاوی هرچه بیشتر در زندگی این امام بزرگوار دعوت می نماید چرا که معتقد است زندگی سراسر مجاهدت امام علی(ع) در شرایط کنونی که قشر دانشجو آماج فتنه های مختلف قرار دارد می تواند بعنوان کشتی نجات و چراغ هدایت تعالی این جنبش باشد.