قابل توجه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 97