مراقبت از آسیب ندیدن مردم در خرید سهام دولت در بورس الزامی است

آنچه امروز در بورس داخلی مشاهده می شود هیجانات ناشی از خرید سهام دولتی است. اینکه نقدینگی از مردم گرفته شود و در بورس برای رونق تولید و خدمات تزریق شود، کار درستی است که می تواند به سمت توسعه کشور را به پیش ببرد. اما موضوع به این سادگی نیست و همین فرصت می تواند به تهدیدات راهبردی و شروع چالش ها و اعتراضات جدید تبدیل شود اگر عالمانه این موضوع مدیریت نگردد!
واقعیت آن است که این نقدینگی برای جبران کسری بودجه دولت صرف خواهد شد و موضوع مهمتر اگر بعد از یک ماه از اتمام فروش سهام دولت، سقوط بورس ها را شاهد باشیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟
آنچه که اتفاق خواهد افتاد اعتراضات مردمی و شروع اغتشاشات جدید است، چرا که حجم عظیمی از مردم شوک ضرری تجربه خواهند کرد و قطعا دشمنان هم ساکت نخواهند نشست و با غول رسانه ای خود، این اعتراضات به سمت آشوب های خیابانی خواهند کشید.

بنابراین هشدار می دهیم در صورتی که تضمینی برای ثبات قیمتی در سهام های دولتی فروخته شده است نسبت به این امر اقدام شود و در غیر اینصورت آشوبی به مراتب گسترده تر از آبان ماه سال گذشته در خیابان ها ایجاد خواهد شد که با توجه به چالش های جدید نظامی منطقه ای ایران با دشمنان، با سوءاستفاده از این اغتشاشات و اشتباه در برآوردهای نظامی دشمن، فرمان حمله نظامی به ایران دور از تصور نخواهد بود.

اگر تضمینی برای ثبات یا روند سعودی سهام فروخته شده دولت در بورس نیست، به نظر می رسد یک قمار بزرگ و فتنه ای بسیار سنگین است که پیشگیری از تداوم این سیاست، واجب است، مگر آنکه با استفاده از بنیه علمی و کارشناسی این رویکرد از احتمالات تنش زا دور قلمداد گردد.

به نظر می رسد از عجولانه و شتاب زده عمل کردن دولت برای فروش سهام خود باید پرهیز گردد و تا حصول اطمینان کامل با مشاهده خروجی عرضه آزمایشی درصد بسیار کمی از سهام، به فروش عجولانه و شتاب زده اقدام نگردد.

این که کسری بودجه وجود دارد باید دولتمردان جوابگو باشند که چرا باید به امید مذاکرات توخالی برجامی نزدیک یک دهه ظرفیت های داخلی نادیده گرفته شود تا امروز چنین شتاب زده به فروش سهام دولت مجبور باشند و آن هم با چنین ریسک بالایی که مردم  با کوچک شدن سفرهای خود، تاب و تحمل کسری دارایی های خود در قبال سیاست های دولت،دیگر ندارند و اگر حبابی در بورس برای هجوم مردم ایجاد گردد که بعد از اتمام فروش سهام دولت بترکد، فاجعه رخ خواهد داد.

اینکه بازار بورس برای خرید سهام دولت هیجانی شود و عواقب حبابی بودن آن در نظر گرفته نشود، بسیار خطرناک است.

پدافندغیرعامل بصیر