مسابقه: به نظر شما رویکرد شورای نگهبان برای جلوگیری از التهاب آفرینی، ردصلاحیت شدگان چه باید باشد

پدافندغیرعامل بصیر/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه
سئوال مسابقه:
به نظر شما استراتژی و رویکرد شورای نگهبان برای جلوگیری از التهاب آفرینی ردصلاحیت شدگان چه باید باشد؟
توضیحات: برخی از ردصلاحیت شدگان برای تطهیر خود دست به دامن جناح ها شده اند و از این فضا میخواهند به قطب بندی های جدید در جامعه و تحریم انتخابات بپردازند. برخی دیگر از ردصلاحیت شدگان، ناتوانی خود را به فشارهای قدرت پنهان منتسب می کنند تا با جواب های مبهم، از پاسخگویی به افکارعمومی دوری نمایند. شورای نگهبان برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی،چه برنامه هایی باید در دستور کار خود برای اغناء افکارعمومی قرار دهد؟
جوائز :
نفر اول : ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
نفر دوم: ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
نفرسوم: ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرکت برای عموم آزاد است
زمان ارسال: ۱۲ بهمن الی ۲۲ بهمن
نحو ارسال پاسخ ها: از طریق بخش مسابقات وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه