مطالبه جامعه از مسئولین، محبوبیت یا محجوبیت؟!

مطالبه جامعه از مسئولین، محبوبیت یا محجوبیت؟!

با نگاهی گذرا به فرایندهای اجرایی به واقع اموری مشاهده می گردد که به نوعی مکانیسم دفاعی بعضی از مسئولین است. محبوبیت می تواند از راه های مختلف ایجاد گردد که به دونوع محبوبیت واقعی یا غیرواقعی منجر می گردد. ظاهرا محبوبیت فرد از عملکرد مثبت او جاری می گردد اما در واقعیت چنین نیست و محبوبیت می تواند از راه های انحرافی مختلفی نیز ایجاد گردد. شاید این تعاریف در ساختارهای مدیریتی کم یاب یا نایاب باشد اما در واقعیت وجود دارد و توجه به این تعاریف می تواند بسیار راهگشا باشد.

آشنایی عمومی با راه های ایجاد محبوبیت های غیرواقعی ضروری است، لذا در این تحلیل به بعضی از عوامل موثر درایجاد محبوبیت غیرواقعی در جامعه اشاره می گردد.

محبوبیت تحریفی

انحراف افکار عمومی نوعی سازوکار محبوبیت غیرواقعی است که فردی مسئولیت دارد ولی توانمند عمل نمی نماید و به همین خاطر با ترفندهای مختلفی، مطالبه گری های جامعه از خود را به انحراف می کشاند به طوری که در جامعه محبوب بماند. یکی از دلایل این امر اطلاع نداشتن از نوع و چگونگی مطالبه خدمت گیرندگان است و به همین خاطر نوعی محبوبیت تحریفی می تواند با سوء استفاده از این عدم آگاهی خدمت گیرندگان رخ دهد.

محبوبیت جناحی

بعضا محبوبیت را جناح ها و گروه ها برای افکارعمومی تعریف و فردی را بعنوان محبوب و متعالی به جامعه تحمیل می نمایند و این نیز یکی از اشکالات جناح ها و گروه ها است. بعضا مشاهده می گردد که یک جناح یا گروه خاص برای حصول به اهداف خود با تعریف های غیرواقعی نوعی محبوبیت را به فرد خاصی نسبت می دهد و با استفاده از توان تبلیغاتی یا حمایتی این محبوبیت را توسعه می دهند به طوری که در نبود صلاحیت های لازم در استانداردهای مدیریتی و عملکردی باز هم آن فرد محبوب خواهد ماند.

محبوبیت پیشنیه ای

پیشنیه مثبت خانوادگی یا قومی یا جناحی در مواردی بدون دارا بودن صلاحیت شغلی، شخصی را به جامعه تحمیل می نماید بدون آنکه عملکرد شایسته ای از آن مشاهده گردد..

اعتنای صرف به این نوع گزینش نوعی محبوبیت ایجاد و فرد را از مطالبه گری جامعه تا حدودی مبرا می نماید و نوعی محبوبیت پیشنیه ای ایجاد خواهد شد که بسیار هم خطرناک است چرا که با فعالیت های غیراصولی چنین فردی هم خود فرد و هم پیشینه فرد که شاید بعنوان ذخیره یک جریان باشد مورد تاخت و تاز و شبه افکنی قرار خواهد گرفت. در حقیقت محبوبیت پیشینه ای در کوتاه مدت به نفع شخص و در دراز مدت حتی برای خود شخص نیز بسیار مخرب است.

محبوبیت پوششی

بعضا مشاهده می گردد که مثلا بازیگران سینما یا ورزشکاران که در تخصص خود هم آنچنان متمایز نیستند ولی برای ایجاد محبوبیت پوششی در امور سیاسی جریانات حضوری فعال پیدا می کنند. خروجی حاصل از این نوع محبوبیت، باعث می گردد که حتی پست های مدیریتی به این افراد پیشنهاد داده شود در حالیکه حتی در حیطه تخصصی خود آنچنان عملکرد بالغی نداشته اند. بنابراین در ایجاد محبوبیت پوششی فرد جدا از حیطه تخصصی خود به حوزه های حساسیت زا ورود می نماید که خود را در پوشش جدید به جامعه بقبولاند و جامعه نیز واکنش منفی به این امر ندارد.

محبوبیت توصیفی

استکبار همواره سعی برآن داشته است که عوامل نفوذی خود را در جامعه محبوب گرداند و این محبوبیت با قدرت مالی و رسانه ای خود همواره برای عامل نفوذی خود حفظ نماید. ایجاد محبوبیت تزریقی از بیرون مرزها اتفاقی است که در حال اجراست که شخصی بدون دارا بودن شاخص های مختلف کارآمدی در جامعه محبوب می گردد.

محبوبیت تعهدی

این نوع محبوبیت بیشتر در انتخابات کلید زده می شود که افرادی با یک خواستگاه و از جریان یا گروه های مشترک بطور همزمان نامزد انتخابات می شوند و در لحظات پایانی به نفع دیگری انصراف می دهند. به عبارتی بهتر این نوع رفتار، افکار را به سمت محبوبیت تعهدی که همان ایجاد تعهد برای رجوع به محبوبیت جدید است سوق داده می شود.

بنابراین محبوبیتی که می تواند از طروق مختلف انحرافی نیز ایجاد گردد نمی تواند نوعی امتیاز برای مسئولین باشد، و به همین خاطر در مقابل محبوبیت یک فرایند دیگر تعریف پذیر است که اگر اتفاق بیفتد تحول در نظام مدیریت اجرایی خواهد بود که این فرایند چیزی نیست جز محجوبیت.

محجوبیت یعنی مسئول بداند که وظیفه اش چیست و در مقابل امتیازاتی که سازمان به او می دهد به وظایف خود خالصانه عمل نماید. در محجوبیت نوعی وجدان کاری در راس امور حاکم می گردد که فرد ذاتا به دنبال انجام وظایف خود به نحو بهینه است. اگر این محجوبیت ایجاد گردد ناخودآگاه نوعی محبوبیت واقعی نیز ایجاد می گردد یا به بیانی راحت تر محجوبیت کانال ورود به محبوبیت حقیقی جامعه است.

برای جلوگیری از آسیب های مختلف فکری، به نظر می رسد تعاریف مختلف در جامعه باید اصلاح گردندکه با اصلاح این تعاریف مطالبه گری ها روشن تر و شفاف تر و عملکردها در مقابل آنان نیز واقعی گردد. آنچه که امروزه درجامعه بعنوان مشکل و چالش مطرح می شود به عوامل مختلفی بستگی دارد که با شناسایی تک تک این عوامل و ایجاد بصیرت عمومی در قبال آنان می توان امید داشت که جامعه در برخورد با موضوعات مختلف در حیطه کلان به یک نواندیشی جدید سوق پیدا نماید.

دکتر سمیرا دهقانی

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه