نشست هم اندیشی |بررسی تفکرات انحطاطی و راه های جلوگیری از نفوذ آن در جوامع دانشگاهی

نشست هم اندیشی |بررسی تفکرات انحطاطی و راه های جلوگیری از نفوذ آن در جوامع دانشگاهی

زمان: یکشنبه 06/07/1399 ساعت 10 صبح

مکان : آمفی تئاتر دانشگاه

از کلیه دانشجویان عزیز دعوت بعمل می اید

 

نشست هم اندیشی |بررسی تفکرات انحطاطی و راه های جلوگیری از نفوذ آن در جوامع دانشگاهی