استانواحد دانشگاهیعنوان رشته در واحدکد استاندارد رشتهعنوان استاندارد رشتهمقطع تحصیلیگروه عمده آموزشیگروه فرعی
کردستانواحد قروهتربيت معلم آموزش علوم تجربي30539تربيت معلم آموزش علوم تجربيکاردانيعلوم پايهعلوم تربيتي
کردستانواحد قروهكارداني حسابداري21380كارداني حسابداريکاردانيعلوم انساني و اجتماعيحسابداري
کردستانواحد قروهكارداني آموزش و پرورش ابتدايي20571كارداني آموزش و پرورش ابتداييکاردانيعلوم انساني و اجتماعيعلوم تربيتي
کردستانواحد قروهكارداني آموزش زبان انگليسي20307كارداني آموزش زبان انگليسيکاردانيعلوم انساني و اجتماعيزبان هاي خارجي
کردستانواحد قروهكاردان فني كارهاي عمومي ساختمان40423كاردان فني كارهاي عمومي ساختمانکاردانيفني و مهندسيعمران
کردستانواحد قروهكاردان فني تاسيسات تهويه و تبريد40583كاردان فني تاسيسات تهويه و تبريدکاردانيفني و مهندسيمکانيک
کردستانواحد قروهتكنولوژي توليدات دامي50605تكنولوژي توليدات داميکاردانيکشاورزي و منابع طبيعيعلوم دامي
کردستانواحد قروهكارداني فني برق40555كارداني فني برقکاردانيفني و مهندسيبرق
کردستانواحد قروهنرم افزار كامپيوتر41052نرم افزار كامپيوترکاردانيفني و مهندسيکامپيوتر و فناوري اطلاعات
کردستانواحد قروهكارداني حرفه اي مديريت- امور دفتري21074كارداني حرفه اي مديريت- امور دفتريکاردانيعلوم انساني و اجتماعيمديريت
کردستانواحد قروهكارداني فني ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT)40989كارداني فني ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT)کاردانيفني و مهندسيکامپيوتر و فناوري اطلاعات
کردستانواحد قروهنقشه كشي معماري- معماري40433نقشه كشي معماري- معماريکارداني پيوستههنر ومعماريمعماري
کردستانواحد قروهنرم افزار كامپيوتر41052نرم افزار كامپيوترکارداني پيوستهفني و مهندسيکامپيوتر و فناوري اطلاعات
کردستانواحد قروهمكانيك خودرو- مكانيك خودرو40626مكانيك خودرو- مكانيك خودروکارداني پيوستهفني و مهندسيمکانيک
کردستانواحد قروهتربيت بدني21408تربيت بدنيکارداني پيوستهعلوم انساني و اجتماعيتربيت بدني (علوم ورزشي)
کردستانواحد قروهالكتروتكنيك- برق صنعتي40130الكتروتكنيك – برق صنعتيکارداني پيوستهفني و مهندسيبرق
کردستانواحد قروهالكترونيك- الكترونيك عمومي40116الكترونيك – الكترونيك عموميکارداني پيوستهفني و مهندسيبرق
کردستانواحد قروهحسابداري21301حسابداريکارداني پيوستهعلوم انساني و اجتماعيحسابداري
کردستانواحد قروهساختمان – كارهاي عمومي ساختمان40428ساختمان- كارهاي عمومي ساختمانکارداني پيوستهفني و مهندسيعمران
کردستانواحد قروهمعماري60206معماريکارداني پيوستههنر ومعماريمعماري
کردستانواحد قروهالكتروتكنيك40132الكتروتكنيكکارداني پيوستهفني و مهندسيبرق
کردستانواحد قروهعمران40943عمرانکارداني پيوستهفني و مهندسيعمران
کردستانواحد قروهمکانيک خودرو40680مكانيك خودروکارداني پيوستهفني و مهندسيمکانيک
کردستانواحد قروهالکترونيک عمومي40100الکترونيک عموميکارداني پيوستهفني و مهندسيبرق
کردستانواحد قروهگرافيك-گرافيك60104گرافيك-گرافيكکارداني پيوستههنر ومعماريهنرهاي تجسمي
کردستانواحد قروهحقوق20803حقوقکارشناسيعلوم انساني و اجتماعيحقوق
کردستانواحد قروهحسابداري21301حسابداريکارشناسيعلوم انساني و اجتماعيحسابداري
کردستانواحد قروهمهندسي معماري60202مهندسي معماريکارشناسيهنر ومعماريمعماري
کردستانواحد قروهمديريت بازرگاني21207مديريت بازرگانيکارشناسيعلوم انساني و اجتماعيمديريت
کردستانواحد قروهمهندسي عمران40401مهندسي عمرانکارشناسيفني و مهندسيعمران
کردستانواحد قروهمهندسي كامپيوتر41054مهندسي كامپيوترکارشناسيفني و مهندسيکامپيوتر و فناوري اطلاعات
کردستانواحد قروهروانشناسي20706روانشناسيکارشناسيعلوم انساني و اجتماعيروان شناسي
کردستانواحد قروهعلوم ورزشي21475علوم ورزشيکارشناسيعلوم انساني و اجتماعيتربيت بدني (علوم ورزشي)
کردستانواحد قروهمديريت كسب و كارهاي كوچك21260مديريت كسب و كارهاي كوچكکارشناسيعلوم انساني و اجتماعيمديريت
کردستانواحد قروهزبان و ادبيات فارسي20101زبان وادبيات فارسيکارشناسيعلوم انساني و اجتماعيزبان و ادبيات فارسي
کردستانواحد قروهروان شناسي20735روان شناسيکارشناسيعلوم انساني و اجتماعيروان شناسي
کردستانواحد قروهمهندسي مكانيك40675مهندسي مكانيكکارشناسيفني و مهندسيمکانيک
کردستانواحد قروهمديريت كسب و كار – استراتژي21340مديريت كسب و كار – استراتژيکارشناسي ارشد ناپيوستهعلوم انساني و اجتماعيمديريت
کردستانواحد قروهمديريت ورزشي-مديريت بازاريابي در ورزش21421مديريت ورزشي-مديريت بازاريابي در ورزشکارشناسي ارشد ناپيوستهعلوم انساني و اجتماعيتربيت بدني (علوم ورزشي)
کردستانواحد قروهمديريت كسب و كار – رفتار سازماني و منابع انساني21339مديريت كسب و كار – رفتار سازماني و منابع انسانيکارشناسي ارشد ناپيوستهعلوم انساني و اجتماعيمديريت
کردستانواحد قروهرياضي محض-جبر30121رياضي محض-جبرکارشناسي ارشد ناپيوستهعلوم پايهرياضيات و علوم کامپيوتر
کردستانواحد قروهآموزش و پرورش ابتدايي20627آموزش و پرورش ابتداييکارشناسي ناپيوستهعلوم انساني و اجتماعيعلوم تربيتي
کردستانواحد قروهمديريت بازرگاني21207مديريت بازرگانيکارشناسي ناپيوستهعلوم انساني و اجتماعيمديريت
کردستانواحد قروهمهندسي نرم افزار كامپيوتر41061مهندسي نرم افزار كامپيوترکارشناسي ناپيوستهفني و مهندسيکامپيوتر و فناوري اطلاعات
کردستانواحد قروهمهندسي اجرايي عمران70402مهندسي اجرايي عمرانکارشناسي ناپيوستهفني و مهندسيعمران
کردستانواحد قروهآموزش علوم تجربي30537آموزش علوم تجربيکارشناسي ناپيوستهعلوم پايهعلوم تربيتي
کردستانواحد قروهآموزش زبان انگليسي20312آموزش زبان انگليسيکارشناسي ناپيوستهعلوم انساني و اجتماعيزبان هاي خارجي
کردستانواحد قروهتربيت بدني وعلوم ورزشي-مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني21403تربيت بدني و علوم ورزشي-مديريت و برنامه ريزي تربيت بدنيکارشناسي ناپيوستهعلوم انساني و اجتماعيتربيت بدني (علوم ورزشي)
کردستانواحد قروهمعماري60206معماريکارشناسي ناپيوستههنر ومعماريمعماري
کردستانواحد قروهحسابداري21301حسابداريکارشناسي ناپيوستهعلوم انساني و اجتماعيحسابداري
کردستانواحد قروهكارشناسي حرفه اي حقوق – حقوق ثبتي20882كارشناسي حرفه اي حقوق – حقوق ثبتيکارشناسي ناپيوستهعلوم انساني و اجتماعيحقوق
کردستانواحد قروهمهندسي تكنولوژي الكترونيك40134مهندسي تكنولوژي الكترونيكکارشناسي ناپيوستهفني و مهندسيبرق
کردستانواحد قروهمهندسي تكنولوژي برق – قدرت41421مهندسي تكنولوژي برق – قدرتکارشناسي ناپيوستهفني و مهندسيبرق